Do Rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I w Brzozówce w rekrutacji 2020

Szanowni Rodzice...

Wasze dzieci zostały przyjęte do Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I w Brzozówce. Czas pandemii nie pozwolił na spotkanie z wychowawcami i z dyrekcją placówki. Miejmy nadzieję, że zorganizujemy takie spotkania u progu nowego roku szkolnego. Dziś zwracam się z prośbą o złożenie podpisanej Umowy dotyczącej korzystania ze świadczeń przedszkola przez Państwa dziecko. Umowę taką należy pobrać w sekretariacie ZS lub wydrukować ze strony www.spbrzozowka.pl, wypełnić w dwóch egzemplarzach i złożyć w sekretariacie ZS do końca lipca (można przesłać pocztą tradycyjną na adres ZS w Brzozówce ul. Szkolna 38, 87-123 Dobrzejewice). Umowa podpisana przez Dyrektora ZS wróci do Państwa na najbliższym spotkaniu.

W lipcu wychowawcy grup odezwą się do Państwa (online/telefonicznie) aby wprowadzić w najpilniejsze tajniki życia przedszkolnego. Przynależność do grup przedszkolnych i informacje o wychowawcy można sprawdzić pod nr telefonu 56 678 67 79.

Z poważaniem,

Renata Kwiatkowska – wicedyrektor ZS

 

Umowa

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2019/2020 oraz Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i higieny zajęć opiekuńczych w Przedszkolu Samorządowym im. Króla Maciusia I w Brzozówce

ZARZĄDZENIE NR 17/2019/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOZÓWCE

z dnia 25 czerwca 2020 roku.

 

w sprawie: sposobu organizacji funkcjonowania Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I w Brzozówce w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z pandemii COVID - 19

 

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 780);

- Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego…

po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§1

Wznawia się działalność Przedszkola Samorządowego w Brzozówce – w miesiącu lipcu.

W miesiącu sierpniu następuje przerwa wakacyjna. Dyżur pełnić będzie Przedszkole Samorządowe w Osieku n/Wisłą.

§2

Wprowadza się Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i higieny zajęć opiekuńczych w Przedszkolu Samorządowym im. Króla Maciusia I- załącznik do zarządzenia.

§3

Powyższe Procedury obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola.

Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola składają oświadczenie o zapoznaniu i przestrzeganiu Procedur.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola w Brzozówce.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Anna Koźlikowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzozówce

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i higieny zajęć opiekuńczych
w Przedszkolu Samorządowym im. Króla Maciusia I w Brzozówce

Organizacja opieki w przedszkolu

1. W grupie przedszkolnej może przebywać do 16 dzieci.

2. Jedna grupa przebywa w jednej, stałej sali pod opieką tych samych opiekunów.

3. Z sal usunięte są dywany, pluszowe zabawki i inne zabawki, których nie można systematycznie prać i dezynfekować.

4. Sale wietrzone są systematycznie co godzinę. Jeśli pogoda pozwala, zajęcia prowadzone są przy otwartych oknach.

5. Grupy nie spotykają się: różne godziny zabaw na terenie zielonym, planowanie przebywania w szatni, zabrania się łączenia grup przy niskiej frekwencji dzieci.

6. Opiekunowie zachowują dystans między sobą 1,5 m, noszą maseczki i rękawiczki ochronne.

7. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi.

8. Sprzątanie sal, szatni, łazienek, klatki schodowej, dezynfekcja sprzętów i zabawek następuje po opuszczeniu przedszkola przez ostatnie dziecko (po 16.30). W ciągu dnia prace porządkowe prowadzone są przy zachowaniu p. 7.

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do/odbierający dzieci z przedszkola wchodzą do przestrzeni wspólnej budynku przedszkola (szatni) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, zachowują dystans społeczny (2 m) w odniesieniu do pracowników przedszkola.

10. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, z domów gdzie nie trwa kwarantanna lub izolacja domowa. Dzieci przyprowadzają/odbierają tylko zdrowi rodzice/opiekunowie. W przedszkolu mogą przebywać tylko zdrowi nauczyciele i pracownicy.

11. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.

12. Zabrania się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek/wynoszenia zabawek z przedszkola.

13. Ogranicza się przebywanie na terenie przedszkola osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

14. Szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami następuje telefonicznie nr 517 824 969.

15. W wyjątkowych sytuacjach (na prośbę rodzica lub nauczyciela) wyznacza się szatnię w części szkolnej, na indywidualne spotkanie/rozmowę z rodzicem dziecka.

16. Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowe termometry do pomiaru ciepłoty ciała (jeden termometr na grupę). Rodzice wyrażają zgodę na dokonywanie pomiarów temperatury ciała dzieci w momencie przyprowadzenia do przedszkola oraz w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych.

17. W przedszkolu wydzielona jest sala, gdzie izoluje się dzieci przejawiające/manifestujące niepokojące objawy chorobowe do czasu odebrania ich przez rodziców pilnie o tym powiadomionych. Dzieci przebywają w izolatce z zachowaniem min. 2 m dystansu od innych.

18. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw przy przedszkolu. Zabrania się wychodzenia na spacery poza teren przedszkolny.

19. Plac zabaw jest dezynfekowany przed każdą grupą, która będzie korzystała z dostępnego sprzętu.

Nr telefonu kontaktowego do przedszkola: 517 824 969.

 

Higiena, dezynfekcja, dbałość o czystość w przedszkolu

1. Przed wejściem do budynku każda osoba dorosła jest zobowiązana do dezynfekcji dłoni (instrukcja i płyn do dezynfekcji wystawione przy wejściu).

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem i dopilnować aby robiły to dzieci po przyjściu do przedszkola, po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

3. Systematycznie w ciągu dnia należy dbać o utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, szatni, dezynfekować powierzchnie dotykowe – klamki, włączniki, poręcze, powierzchnie stolików (szczególnie przed i po posiłkach), dezynfekować toalety.

4. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka stosowanego do dezynfekcji.

5. Nauczyciele, personel pomocniczy i kuchenny jest zobowiązany do noszenia osłon ust i nosa i rękawiczek jednorazowych; w sytuacjach wyjątkowych – wykonywanie zabiegów higienicznych przy dziecku – należy ubrać fartuch z długimi rękawami.

6. Należy ściśle stosować przepisy prawa dotyczące funkcjonowania żywienia zbiorowego.

7. W pomieszczeniu kuchennym mogą przebywać dwie osoby odpowiednio zabezpieczone (fartuchy, osłony ust i nosa, rękawice ochronne), które systematycznie i szczególnie dbają o czystość i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny, naczynia, sztućce, opakowania produktów.

8. Śniadania, obiady i podwieczorki dla dzieci wydawane są z kuchni w porcjach nauczycielom/pomocy, którzy w sali rozdają posiłki dzieciom i zwracają do kuchni reszki posiłków i naczynia.

 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

1. W przedszkolu wydzielone jest pomieszczenie (izolatka), w którym można odizolować dzieci/osoby w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

2. W przypadku wystąpienia u nauczycieli/pracowników niepokojących objawów chorobowych, zobowiązani oni są nie przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3. Nauczyciele, pracownicy, dyrekcja przedszkola zobowiązani są śledzić komunikaty GIS, MZ dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https//www.gov.pl/web/koronawirus/.

4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał nauczyciel/pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (uchwyty, poręcze, klamki, włączniki…).

6. Należy ustalić listę osób przebywających w pobliżu osoby podejrzanej o zakażenie.

7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Ważne telefony:

SANEPiD Toruń 56 6225029

tel. alarmowe

Państwowe Ratownictwo Medyczne: 999, 112

Państwowa Straż Pożarna: 998

Policja: 997

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOZÓWCE Z 22 MAJA 2020

ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOZÓWCE

z dnia 22 maja 2020 roku.

 

w sprawie:

- czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

- wprowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

- wprowadzenia zajęć rewalidacyjnych, konsultacji dla uczniów klas VIII, konsultacji dla pozostałych klas, oraz organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III;

- wznowienia pracy biblioteki szkolnej.

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 410), oraz rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego to rozporządzenie; § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 493),oraz rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego to rozporządzenie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 

zarządzam, co następuje: 

§1

1.Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce – do odwołania - w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Wprowadza się od dnia 25 maja 2020 r. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – za zgodą rodziców.

§2

1. W szkole wprowadza się zajęcia rewalidacyjne – za zgodą rodziców.

2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla kl. I – III zostają zawieszone – do odwołania.

3. Zajęcia dydaktyczne w klasach I – III prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§3

Od dnia 25 maja 2020 r. wprowadza się w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII, a od 1 czerwca 2020 r. również konsultacje dla uczniów klas IV – VII – w miarę potrzeb. 

§4 

Od dnia 25 maja 2020 r. wznawia działalność biblioteka szkolna, która czynna będzie w poniedziałki i czwartki w godzinach 12.00 do 14.00.

§5

Do powyższych zajęć opracowano zasady obowiązujące w szkole i przedszkolu, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola i Szkoły w Brzozówce.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Anna Koźlikowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzozówce

 

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w czasie zagrożenia epidemiologicznego

w Zespole Szkół w Brzozówce

 

Z dniem 25 maja br. na terenie ZS w Brzozówce organizowane są dla dzieci niepełnosprawnych zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców dzieci. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

A. W zakresie warunków sanitarnych obowiązują zasady:

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

2. Nauczyciele i pracownicy obsługi są zobowiązani do noszenia osłon ust i nosa/przyłbic i rękawiczek jednorazowych (fartuchów w razie potrzeby) zgodnie z instrukcją ich stosowania, dostępnych w szkole i w przedszkolu.

3. Ustala się zasady bezpieczeństwa higienicznego:

- promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),

- konieczność stosowania przez kadrę środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

c. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,

d. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

e. po usunięciu środków ochrony osobistej,

- zakaz noszenia biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,

− zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,

− w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,

− przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

4. Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.

5. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

6. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.

7. Korzystanie podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych. Wyrzucanie po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych do kosza na śmieci.

8. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

9. Regularne wietrzenie pomieszczeń.

10. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

− regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,

− dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

11. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika.

12. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu (sala 31 w szkole, sala gimnastyczna w przedszkolu) tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

14. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

15. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

a. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu – sala 31/sala gimnastyczna, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

b. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

c. Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

B. W zakresie organizacji zajęć obowiązują zasady:

 • Zajęcia odbywają się wg harmonogramu zał.1
 • Brak wstępu na teren szkoły i przedszkola osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. Rodzice nie przebywają na terenie szkoły i przedszkola.
 • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do/odbierający dzieci z przedszkola nie wchodzą do budynku przedszkola. Oddają dziecko pracownikowi dyżurnemu/odbierają dziecko od pracownika dyżurnego przed drzwiami wejściowymi z zachowaniem dystansu 2m również wobec innych dzieci i ich rodziców/opiekunów; wszyscy wyposażeni w maseczki/osłony nosa i ust.
 • W razie stwierdzenia niepokojących objawów (u dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników obsługi) wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 • W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, z domów gdzie nie trwa kwarantanna lub izolacja domowa. Dzieci przyprowadzają/odbierają tylko zdrowi rodzice/opiekunowie. W placówce mogą przebywać tylko zdrowi nauczyciele i pracownicy. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 • Jeśli dziecko jest alergikiem (alergia objawia się katarem, dusznościami), wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające alergię.
 • Zabrania się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek/wynoszenia zabawek z przedszkola.
 • Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody - załącznik2. Pomiar u dzieci prowadzony będzie w przypadku zauważonego złego samopoczucia i zgłaszania dolegliwości przez dziecko.
 • Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren szkoły/przedszkola – dorośli płynem do dezynfekcji rąk, dzieci mycie rąk ciepłą wodą z mydłem.
 • Szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami następuje telefonicznie

- w przedszkolu pod nr 517 824 969

- w szkole pod nr 56 697 67 79

 • Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

 

C. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami zaleca się:

 • Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach rewalidacyjnych oraz zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uczestnikami zajęć oraz z kadrą prowadzącą te zajęcia.
 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie jeden na jeden nauczyciel i dziecko.
 • Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zaleca się częste mycie rąk (dzieci wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, zabawek, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie uczestnika). Należy wyeliminować sprzęty i pomoce, których nie można regularnie dezynfekować; dywany należy zastąpić materacami pokrytymi materiałem łatwym do dezynfekcji.
 • Informowanie dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 • Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
 • Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.
 • W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Zasady organizacji konsultacji dla uczniów w czasie zagrożenia epidemiologicznego

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzozówce

  

A. Organizacja konsultacji/zajęć opiekuńczo-wychowawczych

1. Od 25 maja br. organizuje się konsultacje dla uczniów klas VIII, a od 1 czerwca br. dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, z domów gdzie nie trwa kwarantanna lub izolacja domowa. W szkole mogą przebywać tylko zdrowi nauczyciele i pracownicy.

Nie angażuje się w zajęcia nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.

3. Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej z zachowaniem zasad:

a. Konsultacje odbywają się po wcześniejszej informacji o potrzebie organizacji konsultacji z określonego przedmiotu wg ustalonego harmonogramu (zał.1)

b.Do placówki uczniowie wchodzą/wychodzą pojedynczo, kierowani są do łazienki w celu umycia rąk ciepłą wodą i mydłem; pod opieką pracownika obsługi udają się do wyznaczonej sali gdzie jest nauczyciel lub do biblioteki. O bezpieczeństwo i zachowanie zasad przy drzwiach, w drodze do sali/z sali dba wyznaczony pracownik obsługi zaopatrzony w osłonę nosa i ust oraz rękawiczki ochronne, zachowuje dystans 2m. Oczekując na wejście do szkoły należy zachować dystans społeczny 2m.

c. Podczas konsultacji indywidualnych uczeń i nauczyciel zachowują dystans 2 m.

d. Podczas konsultacji grupowych liczba uczniów nie może przekroczyć 10/4m² na osobę; uczniowie siedzą w ławkach ustawionych w odległości 1,5m.

e. Konsultacje organizowane mogą być z inicjatywy ucznia i jego rodziców/opiekunów lub z inicjatywy nauczyciela po uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna.

f. Nie obowiązuje szatnia podczas konsultacji.

4. Biblioteka szkolna działa w godz. 12.00-14.00 w poniedziałki i czwartki

a. w bibliotece mogą przebywać dwie osoby – bibliotekarz i osoba wypożyczająca książki;

b. oddawane książki gromadzone są w sali 14 z datą zwrotu celem kwarantanny.

5. Po zakończonych konsultacjach/ zajęciach świetlicowych uczeń opuszcza budynek przy zachowaniu procedury 4b. Zabrania się gromadzenia uczniów na korytarzach szkolnych.

6. Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

7. Szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami następuje telefonicznie

- w przedszkolu pod nr 517 824 969

- w szkole pod nr 56 697 67 79

 

B. W zakresie warunków sanitarnych obowiązują zasady:

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

2. Nauczyciele i pracownicy obsługi są zobowiązani do noszenia osłon ust i nosa/przyłbic i rękawiczek jednorazowych (fartuchów w razie potrzeby) zgodnie z instrukcją ich stosowania, dostępnych w szkole i w przedszkolu.

3. Ustala się zasady bezpieczeństwa higienicznego:

− promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),

− konieczność stosowania przez kadrę środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

c. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,

d. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

e. po usunięciu środków ochrony osobistej,

− zakaz noszenia biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,

− zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,

− w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,

− przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

4. Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.

5. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

6. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.

7. Korzystanie podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych. Wyrzucanie po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych do kosza na śmieci.

8. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

9. Regularne wietrzenie pomieszczeń.

10. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

− regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł,

− dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

11. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika.

12. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć poleca się niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu (sala 31) tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

14. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

15. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

a. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu – sala 31, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

b. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

c. Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOZÓWCE Z 5 MAJA 2020

 ZARZĄDZENIE NR 9

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOZÓWCE

z dnia 5 maja 2020 roku.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 

zarządzam, co następuje: 

§1

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola w Brzozówce.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Anna Koźlikowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzozówce

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie…

Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia I pozostaje zamknięte do 24 maja br. – zarządzenie Dyrektora ZS w Brzozówce z dnia 05.05.2020r.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Rodziców/Opiekunów na terenie gminy Obrowo zostaje uruchomione od 11 maja br. Przedszkole Samorządowe w Osieku nad Wisłą dla dzieci z przedszkoli gminy Obrowo.

W załączeniu znajdziecie Państwo zarządzenie Dyrektora ZS w Osieku nad Wisłą wraz z załącznikami.

Każdy, kto zechce skorzystać z usług tego przedszkola powinien powiadomić o tym wychowawcę swojego dziecka, wówczas otrzyma informacje zwrotne.

 

Wicedyrektor ZS w Brzozówce

Renata Kwiatkowska

 

 

ZARZĄDZENIE NR 15/04/05/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIEKU N/WISŁĄ

z dnia 4 maja 2020 roku

 

w sprawie: organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

 

§ 1

Z dniem 11 maja 2020 roku Przedszkole Samorządowe w Osieku nad Wisłą organizuje opiekę dla dzieci z Gminy Obrowo. Przedszkole będzie czynne od 6.30 – 16.30.

§ 2

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jako drugie, do przedszkola będą przyjęte dzieci, których oboje rodziców pracuje.

§ 3

Jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami w następnej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników, którzy dostarczą zaświadczenie z pracy, że nie wykonują pracy zdalnej.

§ 4

Rodzice chcący skorzystać z opieki Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą sami zapewniają dowóz swoich dzieci.

§ 5

Procedura organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid – 19 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia zleca się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Osiek n/Wisłą, dn. 4 maja 2020 r.

 

Załącznik nr 1

Procedura organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą.

 

1.Organizacja opieki w przedszkolu:

- jedna grupa (12 dzieci) przebywa w wyznaczonej i stałej sali,

- do grupy przyporządkowani są stali opiekunowie,

- w grupie przebywa 12 dzieci,

- minimalna przestrzeń na dziecko wynosi 4 m2 i każdego opiekuna,

- w sali, w której przebywają dzieci dzieciom dostępne są przedmioty lub zabawki, które można skutecznie uprać i zdezynfekować,

- dzieciom nie wolno zabierać ze sobą z domu do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek,

- wietrzenie sal przedszkolnych, w których przebywają dzieci odbywa się co najmniej raz na 1 godzinę,

- organizacja pracy przedszkola uniemożliwia stykanie się dzieci ze sobą z poszczególnych grup,

- opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu wynoszący minimum 1,5 metra,

- personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi,

- rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m,

- rodzice mogą wejść z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol oraz szatnia przedszkolna) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2 – tj. w szatni przedszkola może przebywać 2 rodziców i dwoje dzieci,

- do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

- dzieci do przedszkola przyprowadzane /odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe,

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,

- wprowadza się ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (minimum to: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk przy wejściu, tylko osoby zdrowe), należy wcześniej umówić się za pośrednictwem telefonu lub poczty email,

- ustala się szybki sposób komunikacji z rodzicami za pośrednictwem telefonu,

- w celu monitorowania stanu zdrowia dzieci, oprócz obserwacji dopuszcza się również pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym, który po każdym wykonaniu pomiaru zostanie zdezynfekowany,

- jeżeli dziecko będzie manifestowało lub przejawiało niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o stanie dziecka i zobligowani do pilnego odebrania dziecka z przedszkola,

- w miarę możliwości, dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup (maksymalnie 12 dzieci na placu przedszkolnym),

- sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu

- nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola (np. spacerów),

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

- przy drzwiach głównych do przedszkola znajduje się płyn dezynfekcyjny do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola,

- personel przedszkola pilnuje, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, mieli założone rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos,

- wszyscy przebywający w przedszkolu zobligowani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem - szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, skorzystaniu z toalety (personel pilnuje, aby czynności higieniczne wykonywały dzieci),

- w przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników,

- personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także w fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji),

- w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje,

- prowadzi się bieżącą dezynfekcję toalet.

3. Gastronomia:

- organizacja żywienia w przedszkolu (kuchnia, sale przedszkolne)obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległości stanowisk pracy . Szczególny nacisk kładzie się na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy , opakowań i produktów, sprzętu kuchennego, naczyń i sztućców,

- korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych (zmianowane wydawanie posiłków, czyszczenie blatów i stołów, poręczy krzeseł),

- naczynia wielorazowe , na których wydawane są posiłki w przedszkolu myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza i wyparzane,

- obiad dostarczany jest w szczelnie zamkniętych termosach.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola:

- do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną,

- nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi,

- zostały wyznaczone i przygotowane pomieszczenia , w których będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych,

- została opracowana procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

 

Załącznik nr 2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 .

1. Pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu (56 622 50 29), Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu (56 679 31 00), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażenia koronawirusem.

2. Na bieżąco śledzone są informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia właściwą stację sanitarno-epidemiologiczna w Toruniu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu i zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, itp.).

5. Stosowanie się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. Na gazetce w holu zostały umieszczone potrzebne numery telefonów, w tym Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Toruniu, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej.

7. W przypadku wątpliwości należy zwrócić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu w celu konsultacji i uzyskania porady.

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. KRÓLA MACIUSIA I W BRZOZÓWCE ZNAJDUJE SIĘ NA:

https://www.spbrzozowka.pl/

REKRUTACJA 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I w Brzozówce znajduje się na:

https://www.spbrzozowka.pl/

CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA -EDUKACJA ZDALNA

W związku z epidemią koronawirusa, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, decyzją MEN, w dniach 25.03.-10.04.2020 r. przedszkole jest zamknięte. W tym okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, nauczyciele naszego przedszkola prowadzą nauczanie na odległość. Poszczególni wychowawcy grup przedszkolnych poinformowali rodziców swoich wychowanków na temat szczegółowych rozwiązań edukacji zdalnej realizowanych w naszej placówce.

M. Wiczyńska